Algemene voorwaarden CertoPlan

1. Toepasselijkheid

 1. Op alle offertes, aanbiedingen en diensten van CertoPlan en op alle door CertoPlan gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 1, lid 4.

 2. Door inschrijving voor een examen aanvaardt de werkgever, opleider en/of particuliere examenkandidaat (allen hierna te noemen de klant) de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. CertoPlan wijst de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.

 3. Indien de klant zorgt voor de aanmelding van een kandidaat verplicht de klant zich jegens CertoPlan deze Algemene Voorwaarden aan de kandidaat bekend te maken en op te leggen. De klant vrijwaart CertoPlan voor alle claims van de kandidaat indien CertoPlan jegens de kandidaat geen beroep kan doen op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van CertoPlan.

 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen CertoPlan en de klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of op de website).

 5. In de gevallen waarin de betreffende overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal CertoPlan een regeling treffen naar redelijkheid.

 6. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen CertoPlan en de klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

2. Examendata

 1. Ieder examen wordt in principe minimaal éénmaal per jaar afgenomen. Examendata zijn onder voorbehoud. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaald examen naar het oordeel van CertoPlan onvoldoende is, staat het CertoPlan vrij om met de klant overeen te komen dat het betreffende examen op een andere examenlocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden afgenomen. Indien CertoPlan en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht het betreffende examen kosteloos te annuleren.

 2. CertoPlan behoudt zich het recht, om in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, het examen te annuleren en/of de examendata te wijzigen.

3. Overeenkomst

 1. De klant gaat een overeenkomst met CertoPlan aan door middel van de inschrijving voor een examen. Inschrijving voor een examen vindt plaats per e-mail via het door CertoPlan verstrekte aanmeldingsformulier of via het aanmeldingsformulier op de website.

 2. Bij inschrijving voor een examen is het verplicht de correcte en volledige naam van de klant, zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs, te vermelden.

 3. De overeenkomst komt tot stand wanneer CertoPlan de inschrijving voor een examen schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop CertoPlan schriftelijk de inschrijving voor een examen aan de klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor het betreffende examen. Het voldoen aan eventuele toelatingseisen voor een examen is geen voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Ook wanneer niet aan de toelatingseisen is voldaan, komt de overeenkomst tot stand.

 4. Bij tussentijdse wijziging van de gegevens van de klant is de klant zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van deze wijzigingen.

 5. Ieder die deelneemt aan een examen is verplicht een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben en op verzoek van de examinator of een andere toezichthouder van CertoPlan te tonen.

 6. Iedere kandidaat is verplicht zich tijdens verblijf op locatie bij CertoPlan te houden aan de orde- en veiligheidsvoorschriften.

 7. CertoPlan heeft het recht de kandidaat de toegang tot het examen te ontzeggen indien de kandidaat in overtreding is geweest met de geldende orde- en veiligheidsvoorschriften of met de bepalingen van het examenreglement of deze voorwaarden.

 8. De klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van CertoPlan. CertoPlan kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

4. Prijzen

 1. Alle prijzen van CertoPlan zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. CertoPlan is gerechtigd elke wijziging van het btw tarief aan de klant of de kandidaat door te berekenen.

5. Betaling

 1. De klant is zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van het examengeld.

 2. Betaling dient uiterlijk 14 dagen voor de examendatum te geschieden of op de vervaldatum die op de factuur wordt vermeld.

 3. Betaling door middel van éénmalige automatische incasso zal plaatsvinden binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur.

 4. De klant dient ervoor te zorgen dat de volledige kosten van een incompany-/maatwerk examen voorafgaand aan het examen zijn voldaan.

 5. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die CertoPlan moet maken om het aan CertoPlan toekomende bedrag te innen, volledig voor rekening van de klant.

 6. CertoPlan behoudt zich het recht tot zestig dagen voor aanvang van het desbetreffende examen de opgegeven prijzen te wijzigen.

6. Annulering door de klant van een open examen

 1. Indien de klant verhinderd is aan het examen deel te nemen of zich voor een examen wenst terug te trekken, dient deze zijn inschrijving te annuleren door middel van een schriftelijke kennisgeving.

 2. CertoPlan is gerechtigd de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
  1. Bij annulering tot 10 werkdagen voor het examen, zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
  2. Bij annulering tussen 10 en 5 werkdagen voor het examen zijn de geldende administratiekosten verschuldigd.
  3. Bij annulering korter dan 5 werkdagen is het volledige examengeld verschuldigd.

7. Annulering door de klant van een incompany- / maatwerkexamen

 1. Annulering door de klant van een incompany-/maatwerkexamen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

 2. CertoPlan is gerechtigd de volgende kosten bij de klant in rekening te brengen:
  1. Bij annulering tot 2 maanden voor het examen, zullen geen kosten in rekening worden gebracht.
  2. Bij annulering tussen de 2 maanden en 1 maand voor het examen is de klant 25% van de kosten verschuldigd.
  3. Bij annulering vanaf 1 maand voor het examen is de klant 100% van de kosten verschuldigd.

8. Uitslag van het examen

 1. CertoPlan verstrekt het diploma, de cijferlijst, het certificaat en andere uitingen van resultaten niet eerder dan dat er aan alle eisen van het examenreglement is voldaan en de totale kosten van het examen door de klant aan CertoPlan zijn voldaan. CertoPlan verstrekt het diploma, de cijferlijst, het certificaat en andere uitingen van resultaten op naam van de persoon zoals aangegeven op het aanmeldingsformulier. De extra kosten voor een aangepast diploma, de cijferlijst, het certificaat en andere uitingen van resultaten komen voor rekening van de klant.

9. Reglement

 1. Op alle examens zijn de reglementen van CertoPlan van toepassing. De reglementen zijn terug te vinden op de website van CertoPlan, www.certoplan.nl.

10. Persoonsgegevens

 1. CertoPlan verwerkt de door de klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van CertoPlan. De klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door CertoPlan. De privacyverklaring is terug te vinden op de website van CertoPlan, www.certoplan.nl.

11. Aansprakelijkheid

 1. CertoPlan is op geen enkele wijze aansprakelijk voor kosten en/of schade die ontstaan voor de klant door of tijdens het examen op de locatie van CertoPlan, dan wel door het niet doorgaan van een examen of een onderdeel daaruit, of het niet kunnen plaatsen van een kandidaat.

12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door CertoPlan verstrekte en samengestelde examen (behoudens in de handel zijnde boeken, voorschriften, normen e.d.) liggen bij CertoPlan. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van CertoPlan.

13. Diversen

 1. In die gevallen waarin deze voorwaarden en de van kracht zijnde reglementen niet voorzien, beslist CertoPlan.
 2. In bijzondere omstandigheden kan door CertoPlan afwijkingen van deze voorwaarden en de van kracht zijnde reglementen worden toegestaan.

14. Vragen en/of opmerkingen

Voor vragen en/of opmerkingen over examens, algemene voorwaarden en andere zaken kunt u CertoPlan bereiken via:

 • Laatst bewerkt 03 november 2022