Examen BPD-I

Brandpreventiedeskundige I

Het examen Brandpreventiedeskundige I (BPD I) behandelt de bouwkundige aspecten van brandveiligheid.

Voor wie is het diploma Brandpreventiedeskundige I geschikt?

Het examen Brandpreventiedeskundige I (BPD I) is bedoeld voor mensen die in hun werk te maken hebben met brandveiligheid en over uitgebreide kennis dienen te beschikken.

Na het behalen van het diploma Brandpreventiedeskundige I heeft u, onder andere, kennis van brand, branduitbreiding en rookverspreiding. U heeft kennis van de verschillende wetten, besluiten en voorschriften op het gebied van (bouwgerelateerde) brandpreventie. U heeft kennis van de samenhang tussen de verschillende wetten, besluiten en voorschriften. Tevens heeft u theoretische en praktische kennis van brandpreventiewerkzaamheden.

 • Locaties Houten en Nieuwegein

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 30 tot 210 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Prijs Volledig examen € 465

Examendata BPD-I

juni 2024

 • di 25
 • HOUTEN

december 2024

 • di 17
 • HOUTEN

Informatie over het BPD-I-examen

EntreecriteriaTheorieInzageVoorwaardenPartnersPrijzen

Leeftijd

Om deel te nemen aan het examen dient de kandidaat minimaal 16 jaar of ouder te zijn.

Opleidingsniveau

De kandidaat dient minimaal de Nederlandse taal te beheersen op taalniveau 3F.

Legitimatiebewijs

Enkel bij CertoPlan aangemelde kandidaten worden toegang verleend tot het examen. Een kandidaat mag slechts aan het examen deelnemen, indien hij of zij de examenoproep en een geldig, op naam van de kandidaat gesteld, legitimatiebewijs kan overleggen. Gedurende het examen zal dit bij iedere kandidaat worden gecontroleerd.

Op tijd aanwezig

De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Indien een kandidaat te laat aanwezig is bij het examen mag hij of zij, na goedkeuring van de examenleider, nog wel deelnemen aan het examen, mits er nog geen andere kandidaat de ruimte heeft verlaten. De kandidaat heeft in het geval van te laat komen geen enkel recht op tijdsverlenging. De beslissing, van het eventueel alsnog toelaten van een te late kandidaat tot een examen, ligt uitdrukkelijk altijd in handen van de examenleider.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan!
 • Het gebruik van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine is toegestaan.
 • Bij de examenonderdelen Open vragen en Projectopdracht mag u gebruik maken van (door u zelf mee te nemen):
  • Normen, syllabi en andere literatuur,
  • Stempels of stickers met symbolen.
 • Als kladpapier is alleen CertoPlan kladpapier toegestaan.

Examenopgaven

De kandidaat dient alle examendocumenten (inclusief eventueel gebruikt CertoPlan kladpapier) in te leveren. Er mogen geen aantekeningen over documenten gemaakt worden en/of meegenomen worden.

Indien de examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd kan het examen ongeldig worden verklaard. Ook kunnen hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

De kandidaat dient uitsluitend zijn/haar examennummer op alle examendocumenten te vermelden. Het is niet toegestaan om de naam van de kandidaat te vermelden. Het vermelden van de naam op de documenten maakt het examen ongeldig.

Naast het examen wordt een evaluatieformulier uitgereikt door CertoPlan. De kandidaat zal worden gevraagd dit formulier samen met de gemaakte opgaven in te leveren, maar is hier uiteraard niet toe verplicht.

Examenopzet

Meerkeuzevragen
 • Aantal vragen: 20 vragen
 • Duur examen: 30 minuten
Open vragen
 • Aantal vragen: 15 vragen
 • Duur examen: 105 minuten
Projectopdracht
 • Duur examen: 210 minuten

Vaststellen eindcijfer

Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma gelden de volgende normen: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel.

Beoordeling examens

Meerkeuze vragen

Examenonderdelen die bestaan uit meerkeuzevragen worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 70%

Resultaat (punten) Cijfer
0 t/m 7 3
8 t/m 10 4
11 t/m 13 5
14 t/m 15 6
16 7
17 8
18 t/m 19 9
20 10

 

Open vragen en Projectopdrachten

Bovenstaande onderdelen worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 70%

Resultaat (%) Cijfer
< = 49% 3
> = 50% 4
> = 60% 5
> = 70% 6
> = 78% 7
> = 85% 8
> = 93% 9
= 100% 10

 

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen vier weken na het examen te verzenden.

Afwijkend examen

Er kunnen afwijkende examenmogelijkheden aan een kandidaat worden toegekend bij dyslectie en/of lichamelijke beperking in de motoriek. Voor het aanvragen van een afwijkend examen dient de kandidaat dit bij de aanvraag van het examen, onderbouwd met een medische verklaring, schriftelijk aan te geven.
Afwijkende examenmogelijkheden kunnen zijn: examenverlenging naar ca. 130% van de standaard examentijd en/of een grootletter examen.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 24 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examenonderdeel herexamen doen. Op het aantal keren dat herexamen gedaan mag worden staat geen beperking.

Inzage van het gemaakte examen

Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn examen is gezakt, kan hij/zij uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/haar praktijk- of theorietoets een aanvraag indienen om de examenstukken in te zien.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor derden. Er is geen inzagerecht voor een kandidaat die geslaagd is en voor onderdelen waarvoor een kandidaat een voldoende heeft behaald.

Bij de inzage krijgt de kandidaat alleen inzage in zijn/haar foutief beantwoorde vragen incl. de behaalde punten en de nakijkinstructie. Vragen die juist zijn beantwoord zijn tijdens de inzage niet inzichtelijk.

Indien u van het inzagerecht gebruik wenst te maken, kunt u via onderstaand formulier een inzagemoment aanvragen. Binnen 2 weken nadat het verzoek is binnengekomen, wordt een datum bepaald waarop de kandidaat bij CertoPlan te Nieuwegein zijn/haar examenstukken kan komen inzien.

Aan inzage zijn kosten verbonden (€ 87,00 excl. btw). Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. U kunt hier de volledige voorwaarden nalezen.

Inzagemoment aanvragen

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van CertoPlan zijn van toepassing op de examens.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Certoplan en de eind- en toetstermen (Besluit Bouwwerken Leefomgeving).

Klachten en/of bezwaren

Heeft u een klacht over het examen of bent u het niet eens met de uitslag? U kunt contact opnemen met CertoPlan via examens@certoplan.nl. Zie hiervoor ook onze bezwaarprocedure.

Slotbepaling

In zaken waarin het examenreglement niet is voorzien geldt het oordeel van CertoPlan. Afstemming met de examencommissie zal zoveel mogelijk plaatsvinden. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

De kosten voor het examen Brandpreventiedeskundige I zijn als volgt:

Volledig examen: € 465

Deelexamen meerkeuzevragen: € 135
Deelexamen open vragen: € 214
Deelexamen projectopdracht: € 236

Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief 21% btw.