Examen JES

Junior Engineer Sprinklertechniek

Met het diploma Junior Engineer Sprinklertechniek wordt de basiskennis op het gebied van sprinklerinstallaties aangetoond.

Voor wie is het diploma Junior Engineer Sprinklertechniek geschikt?

Het examen Junior Engineer Sprinklertechniek (JES) is bedoeld voor diegenen die zich bezighouden met sprinklerinstallaties, bijvoorbeeld in sprinklerinstallatie, brandbeveiling of bij een adviesbureau.

Met het behalen van het diploma Junior Engineer Sprinklertechniek toont u aan kennis te hebben van de grondbeginselen van brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften die betrekking hebben op sprinklerinstallaties. Daarnaast bent u in staat, onder eindverantwoording van een sprinklertechnicus, een sprinklerinstallatie te ontwerpen overeenkomstig NEN-EN 12845 + A2 en NEN 1073.

Voor wat betreft het onderdeel hydraulisch rekenen en ontwerpen van af te nemen sprinklerexamens, kan de examencommissie gebruik maken van publicaties uitgegeven door het CCV. Het betreffen publicaties zoals technische bulletins en interpretatiebesluiten.
Daarbij is het volgende van kracht:
• Examens afgenomen in de eerste helft van het kalenderjaar -> publicaties door het CCV t/m december van het voorgaande kalenderjaar.
• Examens afgenomen in de tweede helft van het kalenderjaar -> publicaties door het CCV t/m juni van het betreffende kalenderjaar.

Inschrijven examen JES

Aanmelden voor

Selecteer voor ieder gewenst onderdeel een examendatum en -locatie.

Kandidaatgegevens

Geslacht

Bedrijfsgegevens

Factuur

Examenoproep

Uitslag

Certificaat

Opmerkingen

Verklaring

Door u in te schrijven voor een examen gaat u een overeenkomst aan met Certoplan. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van CertoPlan van toepassing.

 • Locaties Houten en Nieuwegein

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 30 tot 180 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Prijs Volledig examen € 438

Informatie over het JES-examen

EntreecriteriaTheorieInzageVoorwaardenPartnersPrijzen

Leeftijd

Om deel te nemen aan het examen dient de kandidaat minimaal 16 jaar of ouder te zijn.

Opleidingsniveau

Om deel te nemen aan het examen dient de kandidaat minimaal de Nederlandse taal te beheersen op MBO niveau 4 ofwel 3F.

Legitimatiebewijs

Enkel bij CertoPlan aangemelde kandidaten worden toegang verleend tot het examen. Een kandidaat mag slechts aan het examen deelnemen, indien hij of zij de examenoproep en een geldig, op naam van de kandidaat gesteld, legitimatiebewijs kan overleggen. Gedurende het examen zal dit bij iedere kandidaat worden gecontroleerd.

Op tijd aanwezig

De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Indien een kandidaat te laat aanwezig is bij het examen mag hij of zij, na goedkeuring van de examenleider, nog wel deelnemen aan het examen, mits er nog geen andere kandidaat de ruimte heeft verlaten. De kandidaat heeft in het geval van te laat komen geen enkel recht op tijdsverlenging. De beslissing, van het eventueel alsnog toelaten van een te late kandidaat tot een examen, ligt uitdrukkelijk altijd in handen van de examenleider.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan!
 • Het gebruik van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine is toegestaan.
 • Bij de examenonderdelen Hydraulisch rekenen en Ontwerpopdracht mag u gebruik maken van (door u zelf mee te nemen):
  • Normen, syllabi en andere literatuur,
  • Eenvoudig tekenmateriaal
 • Als kladpapier is alleen CertoPlan kladpapier toegestaan.

Examenopgaven

De kandidaat dient alle examendocumenten (inclusief eventueel gebruikt CertoPlan kladpapier) in te leveren. Er mogen geen aantekeningen over documenten gemaakt worden en/of meegenomen worden.

Indien de examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd kan het examen ongeldig worden verklaard. Ook kunnen hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

De kandidaat dient uitsluitend zijn/haar examennummer op alle examendocumenten te vermelden. Het is niet toegestaan om de naam van de kandidaat te vermelden. Het vermelden van de naam op de documenten maakt het examen ongeldig.

Naast het examen wordt een evaluatieformulier uitgereikt door CertoPlan. De kandidaat zal worden gevraagd dit formulier samen met de gemaakte opgaven in te leveren, maar is hier uiteraard niet toe verplicht.

Examenopzet

Meerkeuzevragen
 • Aantal vragen: 20 vragen
 • Duur examen: 30 minuten
Hydraulisch rekenen
 • Duur examen: 135 minuten
Ontwerpopdracht
 • Duur examen: 180 minuten

Vaststellen eindcijfer

Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma gelden de volgende normen: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel.

Beoordeling examens

Meerkeuzevragen

Omdat dit examen uit meerkeuzevragen bestaat, worden de vragen beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende (cijfer 6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 70%

Resultaat (punten) Cijfer
0 t/m 7 3
8 t/m 10 4
11 t/m 13 5
14 t/m 15 6
16 7
17 8
18 t/m 19 9
20 10

 

Hydraulisch rekenen en Ontwerpen

Bovenstaande onderdelen worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 60%

Resultaat (punten) Cijfer
0  t/m 39 3
40 t/m 49 4
50 t/m 59 5
60 t/m 69 6
70 t/m 79 7
80 t/m 89 8
90 t/m 99 9
100 10

 

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen vier weken na het examen te verzenden.

Afwijkend examen

Er kunnen afwijkende examenmogelijkheden aan een kandidaat worden toegekend bij dyslectie en/of lichamelijke beperking in de motoriek. Voor het aanvragen van een afwijkend examen dient de kandidaat dit bij de aanvraag van het examen, onderbouwd met een medische verklaring, schriftelijk aan te geven.
Afwijkende examenmogelijkheden kunnen zijn: examenverlenging naar ca. 130% van de standaard examentijd en/of een grootletter examen.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 24 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examenonderdeel herexamen doen. Op het aantal keren dat herexamen gedaan mag worden staat geen beperking.

Inzage van het gemaakte examen

Indien u voor één of meer onderdelen van uw examen bent gezakt, kunt u tot uiterlijk vier weken na bekendmaking van het definitieve resultaat schriftelijk een inzage aanvragen.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn of voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien u van het inzagerecht gebruik wenst te maken, kunt u via het onderstaand formulier een inzagemoment aanvragen. Binnen twee weken wordt een datum bepaald waarop de examenstukken ingezien kunnen worden op het kantoor van CertoPlan te Nieuwegein.

Aan inzage zijn kosten verbonden. Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. Meer informatie en het formulier treft u aan op de aanvraagpagina:

Inzagemoment aanvragen

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van CertoPlan.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Certoplan conform het beroepscompetentieprofiel Junior Engineer Sprinklertechniek.

Klachten en/of bezwaren

Heeft u een klacht over het examen of bent u het niet eens met de uitslag? U kunt contact opnemen met CertoPlan via examens@certoplan.nl. Zie hiervoor ook onze bezwaarprocedure.

Slotbepaling

In zaken waarin het examenreglement niet is voorzien geldt het oordeel van CertoPlan. Afstemming met de examencommissie zal zoveel mogelijk plaatsvinden. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

De kosten voor het examen Junior Sprinklertechnicus zijn als volgt:

Volledig examen: € 438

Deelexamen meerkeuzevragen: € 139
Deelexamen hydraulisch rekenen: € 191
Deelexamen ontwerpopdracht: € 216

Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief 21% btw.