Examen NFPA

NFPA

Het examen NFPA is een aanvulling op de basiskennis van sprinklerinstallaties zoals getoetst wordt in Aankomend Sprinklertechnicus en toetst kennis en inzicht van NFPA 13, 20, 22 en 25.

Voor wie is het diploma NFPA geschikt?

Het examen NFPA is bedoeld voor personen die werken met sprinklerinstallatie en hun kennis willen uitbreiden naar NFPA-installaties.

Na het behalen van het diploma NFPA heeft u kennis van de normen NFPA 13-2019, NFPA 20-2019, NFPA 22-2019 en NFPA 25-2017.

 • Locaties Houten en Nieuwegein

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 60 tot 75 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Prijs Volledig examen € 336

Examendata NFPA

Wilt u zich aanmelden voor een examen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het NFPA-examen

EntreecriteriaTheorieInzageVoorwaardenPartnersPrijzen

Leeftijd

Om deel te nemen aan het examen dient de kandidaat minimaal 16 jaar of ouder te zijn.

Opleidingsniveau

Om deel te nemen aan het examen dient de kandidaat minimaal over taalniveau 3F te beschikken.

Legitimatiebewijs

Enkel bij CertoPlan aangemelde kandidaten worden toegang verleend tot het examen. Een kandidaat mag slechts aan het examen deelnemen, indien hij of zij de examenoproep en een geldig, op naam van de kandidaat gesteld, legitimatiebewijs kan overleggen. Gedurende het examen zal dit bij iedere kandidaat worden gecontroleerd.

Op tijd aanwezig

De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Indien een kandidaat te laat aanwezig is bij het examen mag hij of zij, na goedkeuring van de examenleider, nog wel deelnemen aan het examen, mits er nog geen andere kandidaat de ruimte heeft verlaten. De kandidaat heeft in het geval van te laat komen geen enkel recht op tijdsverlenging. De beslissing, van het eventueel alsnog toelaten van een te late kandidaat tot een examen, ligt uitdrukkelijk altijd in handen van de examenleider.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan!
 • Het gebruik van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine is toegestaan.
 • 6. Bij het onderdeel open vragen mag u gebruik maken van onderstaande voorschriften: NFPA 13: 2019, NFPA 20: 2019, NFPA 22: 2018 en NFPA 25: 2017. Deze voorschriften staan op de door ons aangeboden notebook. De papieren versie mag u (mits het schone voorschriften zijn) ook gebruiken.
 • Indien nodig mag u gebruik maken van een schaallat.
 • Als kladpapier is alleen CertoPlan kladpapier toegestaan.

Examenopgaven

De kandidaat dient alle examendocumenten (inclusief eventueel gebruikt CertoPlan kladpapier) in te leveren. Er mogen geen aantekeningen over documenten gemaakt worden en/of meegenomen worden.

Indien de examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd kan het examen ongeldig worden verklaard. Ook kunnen hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

De kandidaat dient uitsluitend zijn/haar examennummer op alle examendocumenten te vermelden. Het is niet toegestaan om de naam van de kandidaat te vermelden. Het vermelden van de naam op de documenten maakt het examen ongeldig.

Naast het examen wordt een evaluatieformulier uitgereikt door CertoPlan. De kandidaat zal worden gevraagd dit formulier samen met de gemaakte opgaven in te leveren, maar is hier uiteraard niet toe verplicht.

Examenopzet

Meerkeuzevragen
 • Aantal vragen: 30 vragen
 • Duur examen: 60 minuten
Open vragen
 • Aantal vragen: 12 vragen
 • Duur examen: 75 minuten

Vaststellen eindcijfer

Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma gelden de volgende normen: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel.

Beoordeling examens

Meerkeuzevragen

Omdat dit examen uit meerkeuzevragen bestaat, worden de vragen beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 70%.

Resultaat (punten) Cijfer
0 t/m 14 3
15 t/m 17 4
18 t/m 20 5
21 t/m 22 6
23 t/m 25 7
26 t/m 27 8
28 t/m 29 9
30 10

 

Open vragen

Bovenstaande onderdelen worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 60%.

Resultaat (%) Cijfer
20 t/m 29 2
30 t/m 39 3
40 t/m 49 4
50 t/m 59 5
60 t/m 69 6
70 t/m 79 7
80 t/m 89 8
90 t/m 99 9
100 10

 

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen vier weken na het examen te verzenden.

Afwijkend examen

Er kunnen afwijkende examenmogelijkheden aan een kandidaat worden toegekend bij dyslectie en/of lichamelijke beperking in de motoriek. Voor het aanvragen van een afwijkend examen dient de kandidaat dit bij de aanvraag van het examen, onderbouwd met een medische verklaring, schriftelijk aan te geven.
Afwijkende examenmogelijkheden kunnen zijn: examenverlenging naar ca. 130% van de standaard examentijd en/of een grootletter examen.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 24 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examenonderdeel herexamen doen. Op het aantal keren dat herexamen gedaan mag worden staat geen beperking.

Inzage van het gemaakte examen

Indien u voor één of meer onderdelen van uw examen bent gezakt, kunt u tot uiterlijk vier weken na bekendmaking van het definitieve resultaat schriftelijk een inzage aanvragen.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn of voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien u van het inzagerecht gebruik wenst te maken, kunt u via onderstaand formulier een inzagemoment aanvragen. Binnen twee weken wordt een datum bepaald waarop de examenstukken ingezien kunnen worden op het kantoor van CertoPlan te Nieuwegein.

Aan inzage zijn kosten verbonden. Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. Meer informatie en het formulier treft u aan op de aanvraagpagina:

Inzagemoment aanvragen

Herzieningsverzoek van het gemaakte examen
Uiterlijk een maand na bekendmaking van de uitslag, dan wel binnen twee weken na de datum van inzage, kan een kandidaat schriftelijk een verzoek tot herziening indienen bij CertoPlan tegen de uitslag van het examen.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van CertoPlan zijn van toepassing op de examens.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Certoplan conform de eind- en toetstermen.

Klachten en/of bezwaren

Heeft u een klacht over het examen of bent u het niet eens met de uitslag? U kunt contact opnemen met CertoPlan via examens@certoplan.nl. Zie hiervoor ook onze bezwaarprocedure.

Slotbepaling

In zaken waarin het examenreglement niet is voorzien geldt het oordeel van CertoPlan. Afstemming met de examencommissie zal zoveel mogelijk plaatsvinden. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

De kosten voor het examen NFPA zijn als volgt:

Volledig examen: € 336

Deelexamen meerkeuzevragen: € 160
Deelexamen open vragen: € 214

Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief 21% btw.