Examen OD-RBS

Onderhoudsdeskundige Rookbeheersingssystemen

Rookontwikkeling is het gevaarlijkste aspect van een brand. Rookbeheersingssystemen zorgen, door het afvoeren van rook en hitte, voor veiligere omstandigheden voor de inzet van hulpdiensten of het ontvluchten van een brand.

Voor wie is het diploma Onderhoudsdeskundige Rookbeheersingssystemen geschikt?

Het examen Onderhoudsdeskundige Rookbeheersingssystemen (OD-RBS) is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het onderhoud aan rookbeheersingssystemen.

Met het behalen van het diploma Ontwerpdeskundige Rookbeheersingssystemen toont u, onder andere, aan kennis van de grondbeginselen van brand, branduitbreiding en rookverspreiding en de beveiliging daartegen hebben. U herkent de componenten van rookbeheersingssystemen en weet de toepassingen daarvan. Daarnaast heeft u kennis van het installeren en onderhouden van rookbeheersingssystemen overeenkomstig geldiende normen en voorschriften.

 • Locaties Houten en Nieuwegein

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 30 tot 90 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Prijs Volledig examen € 375

Examendata OD-RBS

november 2024

 • do 21
 • NIEUWEGEIN

Informatie over het OD-RBS-examen

EntreecriteriaTheorieInzageVoorwaardenPartnersPrijzen

Leeftijd

Om deel te nemen aan het examen dient de kandidaat minimaal 16 jaar of ouder te zijn.

Opleidingsniveau

De kandidaat dient minimaal de Nederlandse taal te beheersen op taalniveau 3F.

Legitimatiebewijs

Enkel bij CertoPlan aangemelde kandidaten worden toegang verleend tot het examen. Een kandidaat mag slechts aan het examen deelnemen, indien hij of zij de examenoproep en een geldig, op naam van de kandidaat gesteld, legitimatiebewijs kan overleggen. Gedurende het examen zal dit bij iedere kandidaat worden gecontroleerd.

Op tijd aanwezig

De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Indien een kandidaat te laat aanwezig is bij het examen mag hij of zij, na goedkeuring van de examenleider, nog wel deelnemen aan het examen, mits er nog geen andere kandidaat de ruimte heeft verlaten. De kandidaat heeft in het geval van te laat komen geen enkel recht op tijdsverlenging. De beslissing, van het eventueel alsnog toelaten van een te late kandidaat tot een examen, ligt uitdrukkelijk altijd in handen van de examenleider.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan!
 • Het gebruik van een liniaal is toegestaan.
 • Het gebruik van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine toegestaan.
 • Als kladpapier is alleen CertoPlan kladpapier toegestaan.

Geldigheid deelresultaten

Voor het examen OD RBS blijven de (voldoende) cijfers niet geldig en er is dan ook geen herexamen mogelijk. Wanneer één van de twee onderdelen niet gehaald is, moet het gehele examen opnieuw gemaakt worden om in aanmerking te komen voor het diploma.

Examenopgaven

De kandidaat dient alle examendocumenten (inclusief eventueel gebruikt CertoPlan kladpapier) in te leveren. Er mogen geen aantekeningen over documenten gemaakt worden en/of meegenomen worden.

Indien de examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd kan het examen ongeldig worden verklaard. Ook kunnen hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

De kandidaat dient uitsluitend zijn/haar examennummer op alle examendocumenten te vermelden. Het is niet toegestaan om de naam van de kandidaat te vermelden. Het vermelden van de naam op de documenten maakt het examen ongeldig.

Naast het examen wordt een evaluatieformulier uitgereikt door CertoPlan. De kandidaat zal worden gevraagd dit formulier samen met de gemaakte opgaven in te leveren, maar is hier uiteraard niet toe verplicht.

Examenopzet

Meerkeuzevragen
 • Aantal vragen: 30 vragen
 • Duur examen: 30 minuten
Open vragen
 • Aantal vragen: 15 vragen
 • Duur examen: 90 minuten

Vaststellen eindcijfer

Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma gelden de volgende normen: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel.

Beoordeling examens

Meerkeuzevragen

Omdat dit examen uit meerkeuzevragen bestaat, worden de vragen beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 70%

Resultaat (punten) Cijfer
0 – 14 3
15 – 17 4
18 – 20 5
21 – 22 6
23 – 25 7
26 – 27 8
28 – 29 9
30 10

 

Open vragen

Bovenstaand onderdeel wordt beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 65%

Resultaat (%) Cijfer
< = 42% 3
> = 43% 4
> = 54% 5
> = 65% 6
> = 74% 7
> = 83% 8
> = 92% 9
= 100% 10

 

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen vier weken na het examen te verzenden.

Afwijkend examen

Er kunnen afwijkende examenmogelijkheden aan een kandidaat worden toegekend bij dyslectie en/of lichamelijke beperking in de motoriek. Voor het aanvragen van een afwijkend examen dient de kandidaat dit bij de aanvraag van het examen, onderbouwd met een medische verklaring, schriftelijk aan te geven.
Afwijkende examenmogelijkheden kunnen zijn: examenverlenging naar ca. 130% van de standaard examentijd en/of een grootletter examen.

Inzage van het gemaakte examen

Indien u voor één of meer onderdelen van uw examen bent gezakt, kunt u tot uiterlijk vier weken na bekendmaking van het definitieve resultaat schriftelijk een inzage aanvragen.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn of voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien u van het inzagerecht gebruik wenst te maken, kunt u via onderstaand formulier een inzagemoment aanvragen. Binnen twee weken wordt een datum bepaald waarop de examenstukken ingezien kunnen worden op het kantoor van CertoPlan te Nieuwegein.

Aan inzage zijn kosten verbonden. Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. Meer informatie en het formulier treft u aan op de aanvraagpagina:

Inzagemoment aanvragen

Herzieningsverzoek van het gemaakte examen
Uiterlijk een maand na bekendmaking van de uitslag, dan wel binnen twee weken na de datum van inzage, kan een kandidaat schriftelijk een verzoek tot herziening indienen bij CertoPlan tegen de uitslag van het examen.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van CertoPlan zijn van toepassing op de examens.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Certoplan conform de eind- en toetstermen.

Klachten en/of bezwaren

Heeft u een klacht over het examen of bent u het niet eens met de uitslag? U kunt contact opnemen met CertoPlan via examens@certoplan.nl. Zie hiervoor ook onze bezwaarprocedure.

Slotbepaling

In zaken waarin het examenreglement niet is voorzien geldt het oordeel van CertoPlan. Afstemming met de examencommissie zal zoveel mogelijk plaatsvinden. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

De kosten voor het examen Onderhoudsdeskundige rookbeheersingssystemen bedragen € 375,-.

Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief 21% btw.