Examen ODB

Onderhoudsdeskundige Draagbare Blusmiddelen

Iedereen is bekend met de rode brandblusser. Goed onderhoud en gekwalificeerde onderhoudsmonteurs zijn van groot belang om te kunnen garanderen dat brandblussers veilig ingezet kunnen worden

Voor wie is het diploma Onderhoudsdeskundige Draagbare Blusmiddelen geschikt?

Het examen Onderhoudsdeskundige Draagbare Blusmiddelen (ODB) is bedoeld voor monteurs van (erkende) onderhoudsbedrijven die betrokken zijn bij het onderhoud van draagbare blusmiddelen.

Na het behalen van het diploma Onderhoudsdeskundige Draagbare Blusmiddelen heeft u kennis van brand, brandklassen, brandveiligheid, techniek en voorschriften die betrekking hebben op blusmiddelen. U bent in staat zelfstandig onderhoud aan blusmiddelen uit te voeren in overeenstemming met de voorschriften. Daarnaast heeft u kennis van de normering en regelgeving, nationaal en internationaal, op het gebied van blusmiddelen en het onderhoud en projecteren hiervan.

 • Locaties Badhoevedorp, Breda, Zaltbommel en Nistelrode

 • Soort examen Theorie en Praktijk

 • Duur examen 40 tot 75 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Prijs Volledig examen € 424

Examendata ODB

april 2024

 • ma 22
 • NISTELRODE
 • Vol

juni 2024

 • ma 03
 • NISTELRODE
 • wo 19
 • ZALTBOMMEL

juli 2024

 • ma 01
 • NISTELRODE

september 2024

 • ma 30
 • NISTELRODE

oktober 2024

 • wo 02
 • ZALTBOMMEL

november 2024

 • ma 25
 • NISTELRODE

december 2024

 • wo 11
 • ZALTBOMMEL

Informatie over het ODB-examen

OpzetTheoriePraktijkInzageVoorwaardenPartnersPrijzen

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkonderdeel. Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma gelden de volgende normen: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel en voldaan hebben aan de blustest (aantoonbaar door geldig certificaat).

Theorie

 • Aantal vragen: 32 meerkeuzevragen
 • Duur examen: 40 minuten

Praktijkopdracht

 • Aantal onderdelen: 4 onderdelen
 • Duur examen: 75 minuten

Entreecriteria

 • De kandidaat dient 16 jaar of ouder te zijn
 • De kandidaat dient minimaal de Nederlandse taal te beheersen op taalniveau 3F.

Legitimatiebewijs

Enkel bij CertoPlan aangemelde kandidaten worden toegang verleend tot het examen. Een kandidaat mag slechts aan het examen deelnemen, indien hij of zij de examenoproep en een geldig, op naam van de kandidaat gesteld, legitimatiebewijs kan overleggen. Gedurende het examen zal dit bij iedere kandidaat worden gecontroleerd.

Op tijd aanwezig

De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Indien een kandidaat te laat aanwezig is bij het examen mag hij of zij, na goedkeuring van de examenleider, nog wel deelnemen aan het examen, mits er nog geen andere kandidaat de ruimte heeft verlaten. De kandidaat heeft in het geval van te laat komen geen enkel recht op tijdsverlenging. De beslissing, van het eventueel alsnog toelaten van een te late kandidaat tot een examen, ligt uitdrukkelijk altijd in handen van de examenleider.

Afname

Het theorieonderdeel bestaat uit 32 meerkeuzevragen.

Aandachtspunten

 • De kandidaat dient alle examendocumenten (inclusief eventueel gebruikt CertoPlan kladpapier) in te leveren. Er mogen geen aantekeningen over documenten gemaakt worden en/of meegenomen worden.
 • Indien de examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd kan het examen ongeldig worden verklaard. Ook kunnen hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.
 • De kandidaat dient uitsluitend zijn/haar examennummer op alle examendocumenten te vermelden. Het is niet toegestaan om de naam van de kandidaat te vermelden. Het vermelden van de naam op de documenten maakt het examen ongeldig.
 • Naast het examen wordt een evaluatieformulier uitgereikt door CertoPlan. De kandidaat zal worden gevraagd dit formulier samen met de gemaakte opgaven in te leveren, maar is hier uiteraard niet toe verplicht.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan.
 • Alleen het gebruik van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine is toegestaan.
 • Als kladpapier is alleen CertoPlan kladpapier toegestaan.

Beoordeling theorie

Omdat dit examen uit meerkeuzevragen bestaat, worden de vragen beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 75%

Resultaat (punten) Cijfer
< = 21 4
> = 22 5
> = 24 6
> = 26 7
> = 28 8
> = 30 9
32 10

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen twee weken na het examen te verzenden.

Afwijkend examen

Er kunnen afwijkende examenmogelijkheden aan een kandidaat worden toegekend bij dyslectie en/of lichamelijke beperking in de motoriek. Voor het aanvragen van een afwijkend examen dient de kandidaat dit bij de aanvraag van het examen, onderbouwd met een medische verklaring, schriftelijk aan te geven.
Afwijkende examenmogelijkheden kunnen zijn: examenverlenging naar ca. 130% van de standaard examentijd en/of een grootletter examen.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 12 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examenonderdeel herexamen doen. Op het aantal keren dat herexamen gedaan mag worden staat geen beperking.

Afname

Het praktijkexamen bestaat uit 4 onderdelen.

Aandachtspunten

 • Voor deelname aan het praktijkexamen is het verplicht om in het praktijklokaal veiligheidsschoenen te dragen. Als u deze niet draagt, kunt u niet deelnemen.
 • U onderhoudt de blusmiddelen conform de geldende normen/richtlijnen.
 • Het gereedschap voor het onderhoud is aanwezig op locatie.
 • Breekplaten en fiberringen mag u, zo nodig, direct vervangen.
 • U dient te vertellen wat u doet. Wat u niet vertelt, wordt gezien als niet gedaan.
 • Bij het berekenen van het gewicht/druk dient u eerst aan te geven wat het gewicht/druk moet zijn, alvorens u het gewicht/druk gaat vaststellen op de weegschaal/manometer.
 • U krijgt 75 minuten de tijd om 4 eenheden te onderhouden. De eenheden bestaan uit:
  • een patroon blustoestel,
  • een constant druk blustoestel,
  • een koolzuursneeuw blustoestel,
  • een brandslanghaspel inclusief het beproeven van de slang.
 • De starttijd wordt vermeld op het examenformulier.
 • Als u het onderhoudsetiket op het blusmiddel plakt, mogen er geen handelingen meer worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen? Stel deze dan a.u.b. voor aanvang van het praktijkexamen.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan.
 • Voor het praktijkexamen zijn alle benodigde spullen op locatie aanwezig

Beoordeling praktijkopdracht

Resultaat Cijfer
Bij geen onvoldoendes 10
Bij 1 – 2 onvoldoendes 9
Bij 3 – 4 onvoldoendes 8
Bij 5 – 6 onvoldoendes 7
Bij 7 – 8 onvoldoendes 6
Bij 9 – 10 onvoldoendes of bij 1 KO 5
Bij 11 of meer onvoldoendes of bij 2 of meer KO’s 4

3 of meer onvoldoendes op één onderdeel is 1 KO.

Een Kardinale Onvoldoende (KO) wordt toegekend wanneer een blusser/haspel onveilig wordt gecontroleerd of onveilig wordt achtergelaten, en bij tijdsoverschrijding.

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen twee weken na het examen te verzenden.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 12 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examenonderdeel herexamen doen. Op het aantal keren dat herexamen gedaan mag worden staat geen beperking.

Inzage van het gemaakte examen

Indien u voor één of meer onderdelen van uw examen bent gezakt, kunt u tot uiterlijk vier weken na bekendmaking van het definitieve resultaat schriftelijk een inzage aanvragen.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn of voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien u van het inzagerecht gebruik wenst te maken, kunt u via onderstaand formulier een inzagemoment aanvragen. Binnen twee weken wordt een datum bepaald waarop de examenstukken ingezien kunnen worden op het kantoor van CertoPlan te Nieuwegein.

Aan inzage zijn kosten verbonden. Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. Meer informatie en het formulier treft u aan op de aanvraagpagina:

Inzagemoment aanvragen

Herzieningsverzoek van het gemaakte examen
Uiterlijk een maand na bekendmaking van de uitslag, dan wel binnen twee weken na de datum van inzage, kan een kandidaat schriftelijk een verzoek tot herziening indienen bij CertoPlan tegen de uitslag van het examen.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van CertoPlan zijn van toepassing op de examens.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Certoplan conform de eind- en toetstermen.

Klachten en/of bezwaren

Heeft u een klacht over het examen of bent u het niet eens met de uitslag? U kunt contact opnemen met CertoPlan via examens@certoplan.nl. Zie hiervoor ook onze bezwaarprocedure.

Slotbepaling

In zaken waarin het examenreglement niet is voorzien geldt het oordeel van CertoPlan. Afstemming met de examencommissie zal zoveel mogelijk plaatsvinden. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

De kosten voor het examen Onderhoudsdeskundige Draagbare Blusmiddelen zijn als volgt:

Volledig examen: € 424

Deelexamen meerkeuzevragen: € 128
Deelexamen praktijk: € 296

Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief 21% btw.