Examen ODDN

Onderhoudsdeskundige Noodverlichtingsarmaturen

Het diploma Onderhoudsdeskundige Noodverlichtingsarmaturen toont de bekwaamheid aan om, op een verantwoorde manier, het onderhoud aan decentrale noodverlichting te kunnen uitvoeren.

Voor wie is het diploma Onderhoudsdeskundige Noodverlichtingsarmaturen geschikt?

Het examen Onderhoudsdeskundige Noodverlichtingsarmaturen (ODDN) is bedoeld voor (onderhouds)monteurs van (erkende) onderhoudsbedrijven die betrokken zijn bij het onderhoud van decentrale noodverlichting.

Na het behalen van het diploma Onderhoudsdeskundige Noodverlichtingsarmaturen heeft u kennis van de werking en het onderhoud aan decentrale noodverlichting, techniek op het gebied van noodverlichting en voorschriften die betrekking hebben op noodverlichting en verwante gebieden. U bent in staat zelfstandig onderhoud aan noodverlichting uit te voeren in overeenstemming met de voorschriften. Daarnaast heeft u kennis van de normering en regelgeving, nationaal en internationaal, op het gebied van noodverlichting en het onderhoud hiervan.

 • Locaties Badhoevedorp, Apeldoorn en Wateringen

 • Soort examen Theorie en Praktijk

 • Duur examen 105 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Prijs Volledig examen € 325

Examendata ODDN

juni 2024

 • vr 21
 • Apeldoorn

december 2024

 • ma 09
 • Apeldoorn

Informatie over het ODDN-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkInzageVoorwaardenPartnersPrijzen

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkonderdeel. Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma gelden de volgende normen: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel.

Theorie

 • Aantal vragen: 26 meerkeuzevragen en 6 open vragen
 • Duur examen: 40 minuten

Praktijkopdracht

 • Aantal onderdelen: 2 onderdelen
 • Praktijk installatie
 • Duur examen: 50 minuten
 • Praktijk controle
 • Duur examen: 15 minuten

Entreecriteria

 • De kandidaat dient 16 jaar of ouder te zijn
 • Om deel te nemen aan het examen dient de kandidaat minimaal de Nederlandse taal te beheersen op taalniveau 3F.

Legitimatiebewijs

Enkel bij CertoPlan aangemelde kandidaten worden toegang verleend tot het examen. Een kandidaat mag slechts aan het examen deelnemen, indien hij of zij de examenoproep en een geldig, op naam van de kandidaat gesteld, legitimatiebewijs kan overleggen. Gedurende het examen zal dit bij iedere kandidaat worden gecontroleerd.

Op tijd aanwezig

De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Indien een kandidaat te laat aanwezig is bij het examen mag hij of zij, na goedkeuring van de examenleider, nog wel deelnemen aan het examen, mits er nog geen andere kandidaat de ruimte heeft verlaten. De kandidaat heeft in het geval van te laat komen geen enkel recht op tijdsverlenging. De beslissing, van het eventueel alsnog toelaten van een te late kandidaat tot een examen, ligt uitdrukkelijk altijd in handen van de examenleider.

Afname

Het theorieonderdeel bestaat uit 26 meerkeuzevragen en 6 open vragen.

Aandachtspunten

 • De kandidaat dient alle examendocumenten (inclusief eventueel gebruikt CertoPlan kladpapier) in te leveren. Er mogen geen aantekeningen over documenten gemaakt worden en/of meegenomen worden.
 • Indien de examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd kan het examen ongeldig worden verklaard. Ook kunnen hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.
 • De kandidaat dient uitsluitend zijn/haar examennummer op alle examendocumenten te vermelden. Het is niet toegestaan om de naam van de kandidaat te vermelden. Het vermelden van de naam op de documenten maakt het examen ongeldig.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan.
 • Alleen het gebruik van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine is toegestaan.
 • Als kladpapier is alleen CertoPlan kladpapier toegestaan.

Beoordeling theorie

Omdat dit examen uit meerkeuzevragen bestaat, worden de vragen beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 75%

Resultaat (punten) Cijfer
< = 21 4
> = 22 5
> = 24 6
> = 26 7
> = 28 8
> = 30 9
32 10

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen twee weken na het examen te verzenden.

Afwijkend examen

Er kunnen afwijkende examenmogelijkheden aan een kandidaat worden toegekend bij dyslectie en/of lichamelijke beperking in de motoriek. Voor het aanvragen van een afwijkend examen dient de kandidaat dit bij de aanvraag van het examen, onderbouwd met een medische verklaring, schriftelijk aan te geven.
Afwijkende examenmogelijkheden kunnen zijn: examenverlenging naar ca. 130% van de standaard examentijd en/of een grootletter examen.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 24 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examenonderdeel herexamen doen. Op het aantal keren dat herexamen gedaan mag worden staat geen beperking.

Afname

Het praktijkexamen bestaat uit 2 onderdelen.

Aandachtspunten

  • Voor deelname aan het praktijkexamen is het verplicht om in het praktijklokaal veiligheidsschoenen te dragen. Als u deze niet draagt, kunt u niet deelnemen.
  • U installeert de noodverlichting conform de geldende normen/richtlijnen.
  • Het gereedschap voor het onderhoud is aanwezig op locatie.
  • U dient te vertellen wat u doet. Wat u niet vertelt, wordt gezien als niet gedaan.
  • U krijgt 50 minuten de tijd voor het onderdeel Praktijk installatie. Het examenonderdeel bestaat uit:
   – Het bouwen van een noodverlichting-installatie in een werkplaats of kantooromgeving.
  • De starttijd wordt vermeld op het examenformulier.
  • U krijgt 15 minuten de tijd voor het onderdeel Praktijk controle. Het examenonderdeel bestaat uit:
   – Het controleren van armaturen in een installatie

Heeft u nog vragen? Stel deze dan a.u.b. voor aanvang van het praktijkexamen.

 • De starttijd wordt vermeld op het examenformulier.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan.
 • Voor het praktijkexamen zijn alle benodigde spullen op locatie aanwezig

Beoordeling praktijkopdracht

Voor de beide onderdelen samen kunt u maximaal 35 punten behalen. Het resultaat wordt bepaald aan de hand van onderstaande cesuur.

Resultaat Cijfer
Bij 35 punten 10
Bij 34 punten 9
Bij 32 – 33 punten 8
Bij 29 – 31 punten 7
Bij 26 – 28 punten 6
Bij 0 – 25 punten 5

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen twee weken na het examen te verzenden.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 24 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examenonderdeel herexamen doen. Op het aantal keren dat herexamen gedaan mag worden staat geen beperking.

Inzage van het gemaakte examen

Indien u voor één of meer onderdelen van uw examen bent gezakt, kunt u tot uiterlijk vier weken na bekendmaking van het definitieve resultaat schriftelijk een inzage aanvragen.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor kandidaten die geslaagd zijn of voor onderdelen waarvoor de kandidaat geslaagd is.

Indien u van het inzagerecht gebruik wenst te maken, kunt u via onderstaand formulier een inzagemoment aanvragen. Binnen twee weken wordt een datum bepaald waarop de examenstukken ingezien kunnen worden op het kantoor van CertoPlan te Nieuwegein.

Aan inzage zijn kosten verbonden. Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. Meer informatie en het formulier treft u aan op de aanvraagpagina:

Inzagemoment aanvragen

Herzieningsverzoek van het gemaakte examen
Uiterlijk een maand na bekendmaking van de uitslag, dan wel binnen twee weken na de datum van inzage, kan een kandidaat schriftelijk een verzoek tot herziening indienen bij CertoPlan tegen de uitslag van het examen.

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van CertoPlan zijn van toepassing op de examens.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Certoplan conform de eind- en toetstermen.

Klachten en/of bezwaren

Heeft u een klacht over het examen of bent u het niet eens met de uitslag? U kunt contact opnemen met CertoPlan via examens@certoplan.nl. Zie hiervoor ook onze bezwaarprocedure.

Slotbepaling

In zaken waarin het examenreglement niet is voorzien geldt het oordeel van CertoPlan. Afstemming met de examencommissie zal zoveel mogelijk plaatsvinden. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

De kosten voor het examen Onderhoudsdeskundige Noodverlichtingsarmaturen zijn als volgt:

Volledig examen: € 325

Deelexamen meerkeuzevragen: € 119
Deelexamen praktijk: € 206

Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief 21% btw.