Examen PD-OAI-B

Projecteringsdeskundige Ontruimingsinstallaties Luidalarm type B

Ontruimingsalarminstallaties worden gebruikt om de ontruiming of evacuatie van een gebouw of ruimte snel en veilig te laten verlopen. Bij het B-systeem wordt hiervoor gebruik gemaakt van geluidssignalen. Door een goede projectie van het ontruimingsalarmsysteem, kunt u een effectief systeem garanderen.

Voor wie is het diploma Projecteringsdeskundige Ontruimingsinstallaties Luidalarm type B geschikt?

Het examen Projecteringsdeskundige Ontruimingsinstallaties Luidalarm type B (PD-OAI-B) is bedoeld voor personen die brandmeld- en/of ontruimingsalarminstallaties ontwerpen, onderhouden of aanleggen.

Door het behalen van het diploma Projecteringsdeskundige Ontruimingsinstallaties Luidalarm type B toont u aan, onder meer, theoretische en praktische kennis te hebben met betrekking tot brand, brandveiligheid, techniek en voorschriften die betrekking hebben op ontruimingsalarmering. Dat u in staat bent, volgens de voorschriften, een ontruimingsalarminstallatie type B te ontwerpen en projecteren. Daarnaast toont u aan kennis te hebben van de normering op het gebied van brandveiligheid.

 • Locaties Houten en Nieuwegein

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 30 tot 120 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Prijs Volledig examen € 515

Examendata PD-OAI-B

juni 2024

 • di 18
 • HOUTEN

november 2024

 • di 26
 • HOUTEN

Informatie over het PD-OAI-B-examen

EntreecriteriaTheorieInzageVoorwaardenPartnersPrijzen

Leeftijd

Om deel te nemen aan het examen dient de kandidaat minimaal 16 jaar of ouder te zijn.

Opleidingsniveau

De kandidaat dient minimaal de Nederlandse taal te beheersen op taalniveau 3F.

Legitimatiebewijs

Enkel bij CertoPlan aangemelde kandidaten worden toegang verleend tot het examen. Een kandidaat mag slechts aan het examen deelnemen, indien hij of zij de examenoproep en een geldig, op naam van de kandidaat gesteld, legitimatiebewijs kan overleggen. Gedurende het examen zal dit bij iedere kandidaat worden gecontroleerd.

Op tijd aanwezig

De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.

Indien een kandidaat te laat aanwezig is bij het examen mag hij of zij, na goedkeuring van de examenleider, nog wel deelnemen aan het examen, mits er nog geen andere kandidaat de ruimte heeft verlaten. De kandidaat heeft in het geval van te laat komen geen enkel recht op tijdsverlenging. De beslissing, van het eventueel alsnog toelaten van een te late kandidaat tot een examen, ligt uitdrukkelijk altijd in handen van de examenleider.

Gebruik hulpmiddelen

 • Het gebruik van mobiele telefoon, tablet, iPad en dergelijke is niet toegestaan!
 • Het gebruik van een eenvoudige, niet programmeerbare rekenmachine is toegestaan.
 • Bij de examenonderdelen Open vragen en Projectopdracht mag u gebruik maken van (door u zelf mee te nemen):
  • Normen, syllabi en andere literatuur,
  • Stempels of stickers met symbolen.
 • Als kladpapier is alleen CertoPlan kladpapier toegestaan.

Examenopgaven

De kandidaat dient alle examendocumenten (inclusief eventueel gebruikt CertoPlan kladpapier) in te leveren. Er mogen geen aantekeningen over documenten gemaakt worden en/of meegenomen worden.

Indien de examendocumenten niet (of niet compleet) worden ingeleverd kan het examen ongeldig worden verklaard. Ook kunnen hieruit voortvloeiende kosten in rekening worden gebracht.

De kandidaat dient uitsluitend zijn/haar examennummer op alle examendocumenten te vermelden. Het is niet toegestaan om de naam van de kandidaat te vermelden. Het vermelden van de naam op de documenten maakt het examen ongeldig.

Naast het examen wordt een evaluatieformulier uitgereikt door CertoPlan. De kandidaat zal worden gevraagd dit formulier samen met de gemaakte opgaven in te leveren, maar is hier uiteraard niet toe verplicht.

Examenopzet

Meerkeuzevragen
 • Aantal vragen: 20 vragen
 • Duur examen: 30 minuten
Open vragen
 • Aantal vragen: 10 vragen
 • Duur examen: 45 minuten
Projectopdracht
 • Duur examen: 120 minuten

Diploma luidalarm type A en diploma luidalarm type B

Wanneer er een voldoende is behaald voor alle examenonderdelen PD OAI luidalarm type A, heeft de kandidaat zowel luidalarm type A als luidalarm type B behaald. Hij/zij ontvangt dan een diploma voor type A, met op de achterzijde vermeld dat ook type B is behaald. Bij het behalen van een voldoende resultaat voor alle examenonderdelen van PD OAI luidalarm type B, ontvangt de kandidaat alleen een diploma van luidalarm type B.

Als de kandidaat een diploma voor PD OAI luidalarm type B heeft behaald, en daarna ook nog luidalarm type A wil behalen, hoeft hij/zij alleen de projectopdracht en de rekenopdracht van het examen PD OAI luidalarm type A te maken. Bij inschrijving voor het examen dient de kandidaat zich aan te melden voor de projectopdracht en rekenopdracht en een kopie van het diploma van Luidalarm type B meezenden.

Wanneer de kandidaat een voldoende haalt voor de Meerkeuzevragen en Open Vragen van luidalarm type A en zakt voor de Projectopdracht, dan kan hij/zij er voor kiezen om de volgende keer te proberen luidalarm type B te halen door alleen nog maar de Projectopdracht van luidalarm type B te maken. Dit geldt niet andersom, als de kandidaat een voldoende haalt voor de Meerkeuzevragen en Open Vragen van luidalarm type B, en een onvoldoende voor de projectopdracht, moet hij/zij om luidalarm type A te halen zich gewoon voor alle onderdelen aanmelden.

Vaststellen eindcijfer

Om te slagen voor het examen en in aanmerking te komen voor het CertoPlan diploma gelden de volgende normen: eindcijfer 6 of hoger voor ieder examenonderdeel.

Beoordeling examens

Meerkeuzevragen

Omdat dit examen uit meerkeuzevragen bestaat, worden de vragen beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 70%

Resultaat (punten) Cijfer
0 t/m 7 3
8 t/m 10 4
11 t/m 13 5
14 t/m 15 6
16 7
17 t/m 18 8
19 9
20 10
Open vragen en Projectopdracht

De bovenstaande onderdelen worden beoordeeld aan de hand van een beoordelingsmodel. Voor een voldoende cijfer (6 of hoger) moet minimaal het volgende percentage goede antwoorden worden behaald: 70%

Resultaat (%) Cijfer
< = 49% 3
> = 50% 4
> = 60% 5
> = 70% 6
> = 78% 7
> = 85% 8
> = 93% 9
= 100% 10

Uitslag

CertoPlan streeft ernaar om de definitieve uitslag binnen vier weken na het examen te verzenden.

Afwijkend examen

Er kunnen afwijkende examenmogelijkheden aan een kandidaat worden toegekend bij dyslectie en/of lichamelijke beperking in de motoriek. Voor het aanvragen van een afwijkend examen dient de kandidaat dit bij de aanvraag van het examen, onderbouwd met een medische verklaring, schriftelijk aan te geven.
Afwijkende examenmogelijkheden kunnen zijn: examenverlenging naar ca. 130% van de standaard examentijd en/of een grootletter examen.

Herexamen

Een kandidaat kan uiterlijk 24 maanden na het behalen van een onvoldoende resultaat voor een examenonderdeel herexamen doen. Op het aantal keren dat herexamen gedaan mag worden staat geen beperking.

Inzage van het gemaakte examen

Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn examen is gezakt, kan hij/zij uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/haar praktijk- of theorietoets een aanvraag indienen om de examenstukken in te zien.

Uitsluitend de kandidaat zelf kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor derden. Er is geen inzagerecht voor een kandidaat die geslaagd is en voor onderdelen waarvoor een kandidaat een voldoende heeft behaald.

Bij de inzage krijgt de kandidaat alleen inzage in zijn/haar foutief beantwoorde vragen incl. de behaalde punten en de nakijkinstructie. Vragen die juist zijn beantwoord zijn tijdens de inzage niet inzichtelijk.

Indien u van het inzagerecht gebruik wenst te maken, kunt u via onderstaand formulier een inzagemoment aanvragen. Binnen 2 weken nadat het verzoek is binnengekomen, wordt een datum bepaald waarop de kandidaat bij CertoPlan te Nieuwegein zijn/haar examenstukken kan komen inzien.

Aan inzage zijn kosten verbonden (€ 87,00 excl. btw). Deze kosten dienen voorafgaand aan de inzage te zijn voldaan. U kunt hier de volledige voorwaarden nalezen.

Inzagemoment aanvragen

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden van CertoPlan zijn van toepassing op de examens.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van Certoplan conform de eind- en toetstermen.

Klachten en/of bezwaren

Heeft u een klacht over het examen of bent u het niet eens met de uitslag? U kunt contact opnemen met CertoPlan via examens@certoplan.nl. Zie hiervoor ook onze bezwaarprocedure.

Slotbepaling

In zaken waarin het examenreglement niet is voorzien geldt het oordeel van CertoPlan. Afstemming met de examencommissie zal zoveel mogelijk plaatsvinden. Van dit oordeel kan niet worden afgeweken.

De kosten voor het examen Projecteringsdeskundige OAI type B zijn als volgt:

Volledig examen: € 515

Deelexamen meerkeuzevragen: € 135
Deelexamen open vragen: € 214
Deelexamen projectopdracht: € 190

Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief 21% btw.