Functieprofielen examencommissie REOB-domein

Samenstelling examencommissie

De examencommissie van CertoPlan bestaat uit een oneven aantal personen die onafhankelijk zijn van opleidingsinstituten en examencentra.

Binnen de examencommissie kunnen de volgende rollen worden onderscheiden:

 • Voorzitter examencommissie;
 • Leden examencommissie;

Binnen de examencommissie dienen leden zitting te hebben die, zo veel mogelijk, gelijkmatig verdeeld zijn naar leeftijd en de markt vertegenwoordigen. De zittingsduur van de leden is telkens drie jaar.

De functie van voorzitter wordt door de leden aangewezen.

Het lidmaatschap vervalt, in ieder geval, indien:

 • Het lid niet meer voldoet aan het functieprofiel;
 • Het beroep of de functie van het lid zodanig wijzigt, dat hij niet meer representatief geacht kan worden voor de markt. Als zodanig geldt een grens van 2 jaar overschrijding van niet meer actief zijn in de markt binnen het REOB-domein;
 • Het lid zelf aangeeft dat de geheimhoudingsverplichting belemmerend is voor andere werkzaamheden en dat hij daarom niet langer het lidmaatschap kan voortzetten;
 • Het lid zijn lidmaatschap opzegt;
 • De zittingsduur van 3 jaar is overschreden.

De examencommissie kan een toetsdeskundige inzetten. De toetsdeskundige maakt geen deel uit van de examencommissie.

Functieprofiel Voorzitter

Functiebeschrijving

 • Coördinerende functie;
 • Het bewaken en continu verbeteren van de kwaliteit en het functioneren van de itembank;
 • Aansturen van alle betrokken functionarissen binnen de examencommissie.
 • Voorzitten van de vergaderingen;
 • Aansturen op het nemen van besluiten tijdens vergaderingen;
 • Het formeel vaststellen van eindresultaten van;
 • Zorgen voor een goede taakverdeling binnen de examencommissie.

Functie-eisen

 • Zie Lid Examencommissie

Functieprofiel Lid Examencommissie

Functiebeschrijving

 • Het opstellen, valideren en beoordelen van de kwaliteit, betrouwbaarheid en transparantie van de examenopgaven i.r.t. de eind- en toetstermen;
 • Het uitvoeren van evaluatie en het oppakken van verbeterpunten ten aanzien van de examenvragen;
 • Treedt op als corrector door het goedkeuren van vragen en de bijbehorende nakijkinstructie;
 • Het aanstellen van examinatoren (of goedkeuring geven aan voorgestelde kandidaten) en het vaststellen van kwaliteitseisen hieraan (waaronder eisen inzake hun onpartijdigheid);
 • Het inzichtelijk maken van correcties over de eerder genomen besluitvorming. Dit kan bijvoorbeeld het schrappen van een vraag zijn omdat deze onvoldoende eenduidig was;
 • Het behandelen van bezwaren tegen beoordelingen of vastgestelde resultaten.

Functie-eisen

Een Examencommissielid dient te beschikken over:

 • Minimaal MBO-4 werk- en denkniveau;
 • Heeft een actieve dienstbetrekking van minimaal 5 aaneengesloten jaren binnen het REOB-domein;
 • Beschikt al ten minste 5 jaar over één van de volgende diploma’s:
  –    Onderhoudsdeskundige Blusmiddelen of gelijkwaardig
  –    Optioneel het diploma Onderhoudsdeskundige Droge Blusleidingen 5-jr onderhoud
 • Is onafhankelijk.

 • Laatst bewerkt 17 november 2022