Voorwaarden inzage

Inzagerecht

Indien een kandidaat voor één of meer onderdelen van zijn examen is gezakt, kan de kandidaat uiterlijk tot 4 weken na schriftelijke bekendmaking van het definitieve resultaat voor zijn/haar praktijk of theorietoets een aanvraag indienen om de examenstukken in te zien.

Via de website van CertoPlan kan een kandidaat zich aanmelden voor inzage op een van de data die daarvoor zijn vastgesteld. Een inzage vindt altijd plaats bij CertoPlan in Nieuwegein.

Uitsluitend de kandidaat kan inzage verkrijgen in het door hem/haar gemaakte examen. Er is geen inzagerecht voor een kandidaat die geslaagd is en voor onderdelen waarvoor een kandidaat een voldoende heeft behaald.

Bij de inzage krijgt de kandidaat alleen inzage in zijn/haar foutief beantwoorde vragen incl. de behaalde punten en de nakijkinstructie. Vragen die juist zijn beantwoord zijn tijdens de inzage niet inzichtelijk.

Indien de kandidaat van het inzagerecht gebruik wenst te maken, dient de kandidaat vooraf het formulier ‘inzagemoment aanvragen’ op de website van CertoPlan in te vullen. De kosten van de inzage bedragen € 87,00 excl. btw. Deze kosten moeten voorafgaand aan de inzage zijn voldaan.

De inzage duurt maximaal 1,5 uur. Tijdens de inzage is een door CertoPlan aangewezen toezichthouder aanwezig.

De kandidaat dient zich bij inzage te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs en mag tijdens het inzien geen aantekeningen of opnames maken van de examenstukken. Mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur dient tijdens de inzage uitgeschakeld te zijn.

Het ter discussie stellen van de beoordeling van het examen is ter plaatse niet toegestaan. Wel is er de mogelijkheid om ter plaatse een schriftelijk verzoek tot herziening van beoordeling in te dienen. Dit verzoek wordt conform het examenreglement (zie art. 19.2) afgehandeld.

Wanneer een kandidaat, in afwachting is van de beoordeling van zijn/haar herzieningsverzoek en toch besluit om herexamen te doen, dan komen de kosten van dat herexamen voor rekening van de kandidaat, ook als zijn/haar herzieningsverzoek gegrond wordt verklaard.

Na inzage moet het examen, inclusief alle ter inzage verstrekte materialen, in zijn geheel weer ingeleverd te worden.

Indien blijkt dat tijdens de inzage aantekeningen zijn gemaakt op de ter inzage uitgereikte documenten, dan vervalt per direct de volledige geldigheid van het complete examen.

Het is niet toegestaan om tijdens het inzien de geheimhouding/vertrouwelijkheid van de opgaven op enigerlei wijze te schenden.

CertoPlan zal hier op toe zien en bij het niet nakomen schadevergoeding vorderen en/of bij de Officier van Justitie aangifte doen van het plegen van een misdrijf volgens Art. 272 van het Wetboek van Strafrecht: “Hij die enig geheim waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat hij uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift dan wel van vroeger ambt of beroep verplicht is te bewaren, opzettelijk schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de vierde categorie”

  • Laatst bewerkt 03 juli 2024